Privacy Verklaring & Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons

Kinder Eetcoach Martine (www.kindereetcoachmartine.com) is eigendom van en wordt beheerd door Martine Grosscurt.

Onze gegevens

Naam:                                                Kinder Eetcoach Martine

Adres:                                                Hoofdweg 64, 7371  AJ Loenen

Telefoon:                                           06-80186926

E-mail:                                               martine.lekkerpuh@gmail.com

Registratienummer KvK:                66753015

Registratienummer BGN:               3847

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die nodig zijn voor het meten en wegen en groeien naar je gezonde gewicht verwerken wij in het beveiligde dossiersysteem van ‘Lekker Pûh!!!’. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

Meer informatie vind je daarover op http://www.lekkerpuh.net.

Je gegevens kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Indien je niet langer klant bent van Kinder Eetcoach Martine en je je gegevens wenst te verwijderen, ontvangen wij hiervan graag een schriftelik verzoek.

 

Om welke gegevens gaat het?

Op de volgende manieren worden persoonsgegevens verzameld: Voor het digitale dossier van ‘Lekker Puh!!!’, het invullen van het contactformulier op de website en het aanmelden voor een (gratis) workshop of consult worden gegevens verzameld.

De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen Hiervoor gebruiken we jouw gegevens
Voor- en achternaam Om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken
E-mailadres Vrijwel alle communicatie van Kinder Eetcoach Martine gaat via e-mail. Hiervoor gebruiken we je e-mailadres. Heb je informatie aangevraagd via het contactformulier op de website, dan wordt je e-mailadres gebruikt om jou antwoord te geven op je vraag. De gegevens in het contactformulier worden niet opgeslagen, tenzij je naar aanleiding van dit contact besluit klant te worden bij Kinder Eetcoach Martine.

Als je een product of dienst afneemt bij Kinder Eetcoach Martine, dan gebruiken we je e-mailadres om informatie over te brengen en de factuur te versturen.

Straatnaam en huisnummer Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Postcode en woonplaats Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Telefoonnummer Om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en om motiverende berichten te versturen.
Geboortedatum Als je gebruik maakt van de diensten van Kinder Eetcoach Martine wordt er gevraagd naar je geboortedatum. We gebruiken jouw geboortedatum om een juist voedingsadvies te geven afgestemd op jouw leeftijd en te kunnen meten wat de resultaten zijn afgezet tegen de landelijke gemiddelden.
Verzekeraar en verzekeringsnummer Als je gebruik maakt van de diensten van Kinder Eetcoach Martine dan kunnen de kosten van consulten worden teruggevraagd bij de verzekeraar. Deze gegevens kunnen gebruikt worden ten behoeve van een juiste facturatie.
Huisarts en medische gegevens Als je gebruikt maakt van Kinder Eetcoach Martine dan wordt gevraagd naar jouw (huis)arts en medische verleden. Deze informatie wordt gebruikt om een juist advies af te kunnen geven. Daarnaast heeft Kinder Eetcoach Martine de mogelijkheid om resultaten van het traject door te geven aan de (huis)arts. Dit zal alleen gebeuren na schriftelijke toestemming van de cliënt.
Bedrijfsnaam Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
KvK nummer Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
BTW nummer Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Leefstijl gegevens Als je gebruik maakt van de diensten van Kinder Eetcoach Martine kunnen leefstijlvragen worden gesteld tijdens het intake gesprek. Deze gegevens worden opgeslagen om een zo compleet mogelijk advies te kunnen geven.
Toestemming ouders Wanneer het gaat om de begeleiding van kinderen worden bovenstaande gegevens gevraagd van hun ouders/verzorgers alsmede toestemming van de ouders om de gegevens van het kind te gebruiken ten behoeve van de begeleiding.

Aan wie geven jullie mijn gegevens door?

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder ‘bewerkers’ Wij maken gebruik van leveranciers.

–       Hostingbedrijven voor het hosten van onze website

–       Registratiesystemen ten behoeve van een juiste begeleiding (‘Lekker Puh!!!’ clientendossier).

Met deze bewerkers is een bewerkersovereenkomst gesloten.

Juridisch adviseurs Bij een juridisch geschil kunnen wij genoodzaakt zijn om je gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.
Overheidsinstanties Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij jouw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

 

Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de EER?

Nee, jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen.

 

Beveiliging

Bij wet wordt van ons verlangd dat wij jouw gegevens beschermen. Dat doen wij ook. Op internet bewaren wij niets van jou. Alles wat via WhatsApp bespreken wordt, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij ‘Ja’ op zeiden als gebruikers van die diensten.

Mail en sms zit op onze apparaten. Alleen wij hebben toegang tot onze telefoons en computers. Deze zijn beveiligd met een code.

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

 Niet digitale gegevens

Een enkele keer schrijven wij iets over jou op of bewaren we iets wat je bij ons maakte. Dit wordt bewaard in jouw digitale dossier en in jouw papieren dossier in een afgesloten kast. Je mag er dus gerust op zijn dat er niets van jouw persoonlijke gegevens wordt gedeeld met anderen zonder jouw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

De termijn dat ‘Lekker Pûh!!! ‘de gegevens bewaart is tot en met 15 jaar na afloop van het traject.

Onze financiële administratie zoals facturen bewaren wij volgens de vastgestelde termijn van de Belastingdienst, namelijk 7 jaar.

Jouw rechten

Wij respecteren jouw privacy vanuit onze professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd.

Hierover mag je ons altijd aanspreken.

Als je jouw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij je ons dat schriftelijk te laten weten. Dit kan via martine.lekkerpuh@gmail.com. Verwijdering uit het systeem kan gevolgen hebben voor de dienstverlening. Wij zullen je informeren welke invloed verwijdering heeft en vervolgens laten weten op welke termijn wij aan het verzoek kunnen voldoen.

Wat als je vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op via martine.lekkerpuh@gmail.com.

Kan deze privacyverklaring veranderen?

Ja, dat kan. Deze privacyverklaring is van Kinder Eetcoach Martine. We behouden ons het recht deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij je de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Gewichtsconsulent: Martine Grosscurt, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent;

Cliënt: de persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Artikel 2: Algemeen

De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis

De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Intellectueel eigendom

De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.